Text Book Materials

Click on the text below to access the respective material. 

Chajed and Thamel                    Doen Ney                         Doen Ngyed Sowa          Dung Dang Gaypa Rotsawa 


Jamtshub Ched ki Dho               Jang Khoma                    Jawa Choe Lam             Jepa moned sowa       


Jongjed                                       Jorwa sMen gi Ney           Khong ney Sowa           Lhenkey ma Sowa


Luetoed Sowa                             Ma che go keye ma          Ngesum Sowa               Phel Drip Ney


Rigski-Tsawa                               Rimtshed Sowa                Sojed Thab                    Takpa Tsha-chu Dho


Thorney Sowa                            Tsa Wa Do Drupa Lue      Tsa Wa Che-dnag Gendho Sowa     


Zhejed Mengi Dho                       Yenlagi ma sowa