Text Book Materials

Click on the text below to access the respective material. 

 


 

Chajed and Thamel                Doen Ney                          Doen Ngyed Sowa                            Dung Dang Gaypa Rotsawa


 

Jamtshub Ched ki Dho        Jang Khoma                       Jawa Choe Lam                                Jepa moned sowa\


 

Jongjed                                 Jorwa sMen gi Ney             Khong ney Sowa                              Lhenkey ma Sowa


 

Luetoed Sowa                       Ma che go keye ma               Ngesum Sowa                                Phel Drip Ney


 

Rigski-Tsawa                         Rimtshed Sowa                     Sojed Thab                                     Takpa Tsha-chu Dho


 

Thorney Sowa                      Tsa Wa Do Drupa Lue            Tsa Wa Che-dnag Gendho Sowa     Yenlagi ma sowa


Zhejed Mengi Dho